Polityka personalna

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i skuteczna strategia personalna jest integralną częścią polityki naszej firmy.
Podstawę naszej polityki personalnej stanowi założenie, że ludzie są głównym źródłem i gwarancją sukcesu firmy a rozwój pracowników jest warunkiem dalszego rozwoju firmy.

Wdrażany przez nas od lat model kapitału ludzkiego zakłada potrzebę stałego rozwoju, szkolenia i samodoskonalenia pracowników.

Dążymy do stworzenia kultury pracowniczej opartej na lojalności, zaangażowaniu i związaniu pracowników z naszą firmą na wiele lat.

Długofalowy proces rozwoju pracownika, ciągłe zdobywanie nowych umiejętności i rozszerzanie posiadanej wiedzy przez pracowników zapewnia wzrost zasobów kapitału intelektualnego naszej firmy.

Dążymy do:

  • ukształtowania kultury pozytywnych relacji interpersonalnych między pracownikami i rozwoju systemów wewnętrznej komunikacji, sprzyjających szybkiemu przepływowi informacji w firmie,
  • rekrutacji i zatrudniania młodych wysoko wykwalifikowanych pracowników, co pozwala na optymalny dobór kadr,
  • ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników i kadry kierowniczej poprzez system szkoleń i treningów obejmujący szkolenia ogólne, specjalistyczne i językowe,
  • kojarzenia interesów pracodawcy z interesami pracowników, do spajania i integrowania zasad polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju firmy, do pełnego wykorzystania możliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych osób poprzez stworzenie warunków pracy umożliwiających rozwój, nowatorstwo, pracę zespołową a także poprzez odpowiedni system motywacji i wynagrodzeń,
  • ukształtowania personelu firmy, który zapewni firmie zdolność do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i społecznych a także będzie sprzyjał pozytywnemu wizerunkowi firmy w kraju i na zewnątrz.


Tags #Polityka Personalna #Kapitał Ludzki #Kultura Pracownicza #Kwalifikacje #Personel